Metal Partner Kalisz
Regulamin sklepu.

Regulamin "sklep.metalpartnerkalisz.pl"
1. Sklep internetowy „sklep.metalpartnerkalisz.pl” (www. sklep.metalpartnerkalisz.pl) zwany dalej „Sklepem” stanowi własność firmy:

METAL PARTNER RADOSŁAW GRZELAK
UL. POLNA 98-100, 62,800 KALISZ.
NIP 618-116-55-57
REGON 250759978
TEL 625971501
FAX 625944122
EMAIL : metalpartnerkalisz@gmail.com

KONTO ING BANK 81 1050 1201 1000 0091 3339 5393

 zwanej dalej „Sprzedawcą”.

2. Korzystanie ze sklepu internetowego „sklep.metalpartnerkalisz.pl” odbywać się może wyłącznie w zgodzie z niniejszym Regulaminem.

3. Do złożenia zamówienia w Sklepie niezbędne jest posiadanie przez Klienta konta poczty elektronicznej.

4. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem internetu o każdej porze dnia, przez cały tydzień (nawet w niedziele i święta, przy czym przyjęcie zamówienia do realizacji nastąpi dopiero w najbliższym dniu roboczym).

5. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (osoba prawna, osoba fizyczna, jednostka organizacyjna - prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową).

6. Wszystkie ceny występujące w sklepie prezentowane są w postaci brutto (z podatkiem VAT) w złotych polskich. Ceny te nie zawierają informacji o kosztach dostaw, o których Klient jest informowany przy wyborze sposobu dostawy.

7. Klient realizuje zamówienie, wybierając towary, przez naciśnięcie "KOSZYKA()" obok danego towaru na stronie Sklepu. Po skompletowaniu zamówienia i wyborze sposobu dostawy oraz formy płatności Klient składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy. Następnie Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

8. Ostateczną, wiążącą Sprzedawcę i Klienta ceną jest cena danego towaru figurująca w Sklepie potwierdzona przez sprzedawcę po złożeniu zamówienia.

9. Całkowita wartość zamówienia zostaje ustalona w „KOSZYKU” w ramach podsumowania zamówienia - łącznie z kosztami dostawy, po wybraniu przez przez Klienta formy dostawy i płatności.

10. Za zamówione towary Klient może zapłacić:

przelewem bankowym - na zasadzie przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy (realizacja zamówienia następuje w chwili zaksięgowania środków na koncie Sprzedawcy)

gotówką za pobraniem – kurierowi podczas dostawy (realizacja zamówienia następuje bezpośrednio po złożeniu zamówienia przez Klienta)

 11. Zamówione towary są dostarczane do Klienta na wskazany adres firmą kurierską. Klient, w przypadku sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera i stwierdzenia braku lub uszkodzenia przesyłki może żądać od kuriera spisania protokołu uszkodzenia/braków.

12. Sprzedawca wystawia i dołącza do przesyłki kurierskiej paragon  lub (na życzenie Klienta) fakturę VAT.

13. Informacja o liczbie dni potrzebnych do realizacji zamówienia zamieszczona na stronie Sklepu jest orientacyjna. Standardowy termin realizacji zamówienia dla produktów typowych wynosi od 1 do 3 dni roboczych, ale może ulec wydłużeniu. W przypadku zaistnienia problemów w realizacji zamówienia (w szczególności braku towaru), Sprzedawca informuje Klienta o powstałych okolicznościach.

14. Jeżeli okaże się, że realizacja zamówienia nie jest możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi anulowanie całości lub części zamówienia.

15. Wszystkie produkty oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie są pełnowartościowe, fabrycznie nowe, wprowadzone legalnie na polski rynek i objęte gwarancją producenta, natomiast Sprzedawca nie udziela na nie własnej gwarancji.

16. Sprzedawca odpowiada przed Klientem będącym konsumentem za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową przez okres 2 lat od momentu dostawy. Klient ma 2 miesiące od dnia stwierdzenia takiej niezgodności na zawiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy. Z kolei Sprzedawca po otrzymaniu zawiadomienia o niezgodności towaru z umową ma 14 dni na ustosunkowanie się do niego.

17. Jeżeli Klient reklamuje towar korzystając z gwarancji producenta – może zwrócić się bezpośrednio do serwisu gwaranta, którym jest producent lub skorzystać z pośrednictwa Sprzedawcy. Jeżeli Klient reklamuje towar korzystając z instytucji niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową – powinien dostarczyć lub dosłać reklamowany towar do Sklepu Sprzedawcy z (o ile to możliwe) dowodem zakupu.

18. Sprzedawca naprawi albo wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy, o ile reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie (na korzyść Klienta).

19. Jeśli towar nie został jeszcze wysłany, Klient może zrezygnować z zamówienia informując o tym niezwłocznie Sprzedawcę (z wyłączeniem towarów, o których mowa w punkcie 23).

20. Klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, czyli osobą fizyczną dokonującą zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn (z wyłączeniem towarów, o których mowa w punkcie 23) składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od dnia dostawy (o terminie decyduje data wysłania oświadczenia). Po złożeniu w/w oświadczenia umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Klient zwraca zakupiony towar niezwłocznie, maksymalnie w ciągu 14 dni. Towar należy oddać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, dostarczając lub odsyłając go na adres Sprzedawcy.

21. W przypadku rezygnacji z zamówienia opłaconego z góry lub odstąpienia od umowy przez Klienta będącego konsumentem, ewentualnie w sytuacji uznania reklamacji Klienta, Sprzedawca w ciągu 14 dni dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub (na życzenie) na zasadzie przekazu pocztowego, pod warunkiem że Klient przekaże Sprzedawcy niezbędne dane.

22. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z klientami będącymi przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego przedsiębiorcą.

23. Sprzedawca będący jednocześnie administratorem danych osobowych Klientów zobowiązany jest do ochrony danych osobowych Klientów oraz zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, do ich zmiany oraz do wycofania zgody na ich wykorzystywanie. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych, wyłącznie w celu realizacji zamówień złożonych w Sklepie Sprzedawcy.

24. Sklep Sprzedawcy wykorzystuje pliki „Cookies”. Włączenie mechanizmu „Cookies” jest niezbędne do korzystania ze Sklepu. Każdy Klient może wyłączyć „Cookies” w swojej przeglądarce internetowej, jednakże może to utrudnić lub uniemożliwić korzystanie ze Sklepu. „Polityka Cookies” sklepu internetowego „sklep.metalpartnerkalisz.pl” została opisana na podstronie Sklepu http://sklep.metalpartnerkalisz.pl/index.php?i1,cookies a korzystanie z serwisu "sklep.metalpartnerkalisz.pl" oznacza akceptację „Polityki Cookies”.

25. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Informacja o zamiarze wprowadzenia zmian pojawi się w Sklepie minimum 14 dni przed ich wejściem w życie. Wszelkie zamówienia Klientów przyjęte w tym okresie będą realizowane na podstawie dotychczasowego regulaminu (który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta).

26. W sytuacjach, których nie reguluje niniejszy Regulamin stosowane będą przepisy polskiego prawa, głównie Kodeksu Cywilnego.

27. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, strony będą dążyły do rozwiązań polubownych. Jeśli do porozumienia nie dojdzie to:

w przypadku zakupów dokonywanych przez przedsiębiorców w celach związanych z prowadzoną działalnością ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd powszechny w Kaliszu,

w razie zakupów dokonywanych przez klientów będących konsumentami wszelkie ewentualne spory rozstrzygać będzie właściwy miejscowo sąd powszechny.

 28. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie od 1 sierpnia 2014 roku.

Metal Partner Radosław Grzelak | Polna 98-100, Kalisz 62-800, woj. wielkopolskie | tel: 625 971 501 email: metalpartnerkalisz@gmail.com, NIP: 6181165557
Projekt graficzny i wykonanie K-Komp
© Metal Partner Kalisz. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All Rights Reserved.